DEKALKO na hrdzu a vodný kameň 450ml

Tekutý přípravek na rez a vodní kámen

Dekalko bezpečně, snadno a rychle odstraní vodní kámen z vodovodních baterií, obkladaček, skleněných a keramických nádob.

Upozornění:

Varování

  • Způsobuje vážné podráždění oči.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu
2,70 €
Please select variants first