DEKALKO na hrdzu a vodný kameň 150g

Práškový přípravek na rez a vodní kámen

Snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, elektrický proud a prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod.

Upozornění:

Varování

 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Zabraňte uvolněni do životního prostředí.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
 • Obsahuje: Kyselinu amidosírovou ES 226-218-8
1,90 €
Please select variants first